Notulen algemene ledenvergadering H.S.V. De Ruisvoorn Acquoy, 21-03-2023

Aanwezigen bestuur
Voorzitter: Gilles van Steijn
Secretaris: Kars Blommers
Penningmeester: Piet van der Meijden
Bestuurslid: Romke Ferwerda

Notulist: Ewoud van Steijn

Opening door de voorzitter:
Er wordt een speciaal welkom geheten aan de jubilarissen. Helaas zijn er een aantal afwezigen. Kees Rink, vaste notulist, kan door omstandigheden helaas niet notuleren. Ewoud van Steijn neemt deze taak voorlopig op zich. Ten slotte wordt er een speciaal welkom geheten aan meneer Arisse, voorzitter van H.S.V. Beesd e.o.

Mededelingen Algemeen:
De hengelsport ligt tegenwoordig onder een vergrootglas en in diverse grote steden wil men dit verbieden. De organisatie van de federaties en SVN gaat op de schop. Het een wordt organisatie waar H.S.V. De Ruisvoorn direct lid van zal worden. Voordelen van deze organisatie zijn: Minder overlapping van werkzaamheden, effectievere inzet van personeel, duidelijk beleid en een sterke organisatie. De Partij voor de Dieren probeert voet aan de grond te krijgen om o.a. de hengelsport te verbieden. Door middel van goede voorlichting naar de overheid moeten wij hierop anticiperen. In onze gemeente zijn een aantal successen geboekt. Veel gemeentelijk water is in de vispas gekomen, voornamelijk richting Geldermalsen. Samen met andere visverenigingen moeten we de belangen van de hengelsport blijven behartigen. Bovendien is de oude veerdam bij de Remketting in Gellicum in ere hersteld. Vissers met een boot kunnen hier hun boot ter water laten. Bij de Munnicker Wiel is een trap aangelegd, waardoor er twee mooie visstekken goed bereikbaar zijn. Samen met de kanovereniging kunnen we nog meer projecten realiseren.

Ledenadministratie
De ledenadministratie is nu in handen van Sportvisserij Nederland. Hierdoor heeft Piet van der Meijden minder werk wat betreft de ledenadministratie. De vispassen en automatische incasso worden nu vanuit Sportvisserij Nederland verzonden. Betalen met acceptgiro is voorbij. Piet van der Meijden en de bodes die de vispas rondbrachten worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Samenwerking H.S.V. De Ruisvoorn en H.S.V. Beesd e.o.
Vanuit H.S.V. Beesd is de wens om samen te werken, omdat het vinden van vrijwilligers en bestuursleden niet lukt. H.S.V. Beesd heeft al jaren geen penningmeester, waardoor alle financiën extern wordt uitbesteed. Dit kost veel geld. Activiteiten in Beesd zijn beperkt, behalve een aantal viswedstrijden op zondag. Daarnaast wil H.S.V. Beesd graag samenwerken, zodat de wateren in bezit van H.S.V. Beesd van de visvereniging in de gemeente blijven. Anders zou alles naar de federatie gaan. Beide visverenigingen zijn financieel gezond. H.S.V. De Ruisvoorn heeft een aantal eigendommen. H.S.V. Beesd heeft geen eigendommen, maar wel veel water in huur (vanaf Rustwat tot voorbij Geldermalsen en een interessante put op Marienwaerdt). Nadat beide verenigingen in goed overleg de wensen en tekortkomingen hebben besproken, zijn de besturen bereid om verdere samenwerking te promoten naar de leden. De samenwerking zal een lang proces zijn, maar met de hulp van SVN zal dit lukken. Daarnaast willen de visverenigingen de agenda’s alvast gaan bundelen om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Vragen worden beantwoord door de voorzitter van H.S.V. Beesd, meneer Arisse: Rond Geldermalsen zijn er plaatsen genoeg om vanaf de kant te vissen. De combi tussen Culemborg en H.S.V. Beesd zal blijven bestaan. Er zijn geen jeugdactiviteiten bij H.S.V. Beesd.
Het wedstrijdvissen op zaterdag of zondag zal geen probleem zijn.

Stemming voor verder overleg met H.S.V. Beesd e.o.
De vraag aan de aanwezig leden is: Mag H.S.V. De Ruisvoorn het mandaat krijgen om met één of twee vertegenwoordigers van de vereniging met H.S.V. Beesd verder te werken aan een samenwerking. Aanwezig leden geven toestemming. Jacob Bovenschen zal meegaan naar de gesprekken met beide visverenigingen. De handtekeningenlijst van de aanwezige leden zal toegevoegd worden bij de notulen.

Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd door aanwezige leden.

Terugblik op het jubileum en de heropening van de botensteiger:
Er waren afgelopen jaar twee jubilarissen die in het zonnetje gezet zijn. De heropening van de botensteiger was een gezellig samen zijn waar verassende familiebanden werden ontdekt en met oude bekenden werd gesproken. Bennie van Til deed de opening en vertelde een kort verhaal over de sportvisserij. Het kostenplaatje viel goed uit.

Verslag Jeugdcommissie:
De jeugdcommissie gaat dit jaar weer activiteiten organiseren, zoals pannenkoekenvissen en steurvissen. Daarnaast wordt de vraag gesteld of er extra geld in de kas mag komen? De voorzitter antwoordt: ‘De toelage van €200 zal blijven en als de commissie geld tekortkomt, kan hier in overleg wat voor geregeld worden’. Op woensdag 26 april is er een clubdag voor de jeugd.

Verslag kascontrole:
Fred Bovenschen en Joop Smits hebben bij Piet van der Meijden de kascontrole gedaan.
Deze is goed bevonden. Volgende jaar zal Jacob Bovenschen met Joop Smits de kascontrole doen.

Financieel verslag:
Kars Blommers vertelt dat het financieel verslag een nieuwe lay-out heeft gekregen.
Verder geeft Kars Blommers een toelichting op het verslag. Ten slotte wordt de afspraak gemaakt dat alle commissies het financieel jaarverslag zullen inleveren als deze af is.

Jubilarissen:
De 5 aanwezige jubilarissen krijgen allen een cadeau en een bos bloemen van de voorzitter.

Jenny Verbeek en Wout Verbeek 
zijn beide 50 jaar lid van de visvereniging.

Rinus van Hemert, Kars Blommers en Harry Blommers  
zijn allen 25  jaar lid van de visvereniging.


Bestuursverkiezing:
Kees Rink is herkiesbaar, maar zal niet meer notuleren. Niemand is tegen. Ewoud van Steijn neemt de taak van notulist het komende jaar op zich.
Piet van der Meijden wordt benoemd tot erelid
van H.S.V. De Ruisvoorn.

Verslag 50+ competitie:
Aan de Rawayweg hebben de vissers last van veel vuil. Daarom is het de bedoeling om aankomend jaar te gaan vissen bij het Amsterdams-Rijnkanaal. De inleg wordt verhoogd naar €20. Dit is voor het gehele seizoen (21 wedstrijden).

Verslag viswedstrijdcommissie:
Wintercompetitie heeft in Asperen plaatsgevonden. Niemand weet of het mag om daar te vissen, maar dat wordt nergens nagevraagd anders zou dit niet mogen. Komend jaar wordt er een marathonwedstrijd gevist. Daarnaast zal er weer 2 x gevist worden in België.
De zomercompetitie en de wintercompetitie krijgen beide een toelage.

Rondvraag:
Geen vragen

Afsluiting:
De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten en hij wenst iedereen een goede thuiskomst.
Hierna is de prijsuitreiking van de twee series gedaan.

Gilles van Steijn voorzitter